Celami Związku są:

obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji,

w szczególności poprzez:

ochronę policjantów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu życia;
ochronę prawną policjantów;
wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów;
nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i medycyny pracy, profilaktyki medycznej;
kierowanie Społeczną Inspekcją Pracy oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy;
realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
uprawianie kultury fizycznej, zapewnianie wypoczynku po służbie i dla rodzin;
ochronę interesów i świadczeń zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin;
zapewnianie właściwych świadczeń emerytalno-rentowych;
inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej;
inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin;
kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska;
współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej i sportowej w strukturach Policji oraz związkowych, w tym stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych;
realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do Policji i policjantów;
przygotowanie i realizację programów obejmujących ubezpieczenia grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin;
inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin.

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez :

reprezentowanie swoich członków wobec kierownictwa służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, parlamentarzystów, mediów, innych organizacji, sądów administracyjnych i powszechnych w ramach uprawnień zawartych w przepisach prawa,
opiniowanie oraz aktywne kształtowanie założeń i projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kształtujących prawa i obowiązki policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin,
podejmowanie działań zmierzających do wydania lub zmiany ustaw oraz innych aktów prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 za pośrednictwem posłów lub organów posiadających inicjatywę ustawodawczą lub w innym trybie przewidzianym w art. 118 Konstytucji RP,
prezentowanie stanowiska wobec kierownictwa służbowego, organów władzy publicznej, administracji rządowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji,
sprawowanie kontroli nad gospodarką mieszkaniową, rozdziałem skierowań na leczenie profilaktyczno-rehabilitacyjne oraz innych świadczeń socjalno-bytowych na zasadach przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych i innych aktach prawnych,
wydawanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach kadrowych na zasadach określonych ustawami oraz innymi aktami prawnymi i porozumieniami, w tym udział w postępowaniach kwalifikacyjnych oraz w innych postępowaniach mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska służbowe,
uzgadnianie zasad wynagradzania, przyznawania nagród i zapomóg, a także uznaniowych składników uposażenia, kształtowanie regulaminów dotyczących podziału środków z funduszy nagrodowych, motywacyjnych, zapomogowych i socjalnych,
uzgadnianie zasad przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych w jednostkach Policji oraz sprawowanie kontroli nad przyznawaniem tych odznaczeń,
uczestniczenie w kształtowaniu dyscypliny służbowej poprzez opiniowanie propozycji kar i wyróżnień;
organizowanie akcji, imprez, szkoleń, wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także przedsięwzięć mających na celu prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu zapobiegania patologii społecznej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin,
prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
współpracę z organizacjami społecznymi i zawodowymi,
prowadzenie działalności gospodarczej i charytatywnej na rzecz członków Związku i ich rodzin.