Porozumienie Gdańskie

26 czerwca 2017 roku w Gdańsku zawarte zostało porozumienie zarządów zakładowych organizacji związkowych NSZZ Policjantów.
Podstawową przyczyną zawarcia porozumienia jest dostrzegana przez jego sygnatariuszy pilna potrzeba wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w szczególności co do proponowanych obecnie zmian ustawowych, w tym dotyczących uprawnień emerytalnych i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Policji. Przeciągające się rozmowy w najważniejszych dla policjantów sprawach przy braku ich satysfakcjonujących efektów rodzą konieczność poprawy współpracy NSZZ Policjantów z kierownictwem resortu i przełożonymi służbowymi na wszystkich szczeblach, zaczynając od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Policji, a kończąc na Komendantach Miejskich, Powiatowych i Komendantach Komisariatów Policji.
To dzięki dobrym relacjom na linii MSWiA – ZG NSZZ Policjantów, w 2016 roku uzyskano gwarancje wejścia w życie programu modernizacji Policji i innych służb oraz ogłoszono wówczas niezwłoczny termin wejścia w życie ustawy o L-4. Tylko powrót do partnerskich stosunków na każdym szczeblu da szansę na pełną realizację wcześniejszych ustaleń.
Strony porozumienia deklarują wzajemną współpracę w pełnym zakresie działalności statutowej Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów i dążą do wymiany wzajemnych doświadczeń w prowadzonej działalności związkowej, a także do wzajemnego wsparcia w obronie praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji.
Porozumienie ma charakter otwarty, a przystąpienie do niego jest możliwe na podstawie uchwały danego ZW NSZZ Policjantów lub ZS NSZZ Policjantów i po akceptacji wszystkich sygnatariuszy. Stanowiska sygnatariuszy przyjmowane są w formie pisemnej i podpisują je wszystkie Zarządy Wojewódzkie i Szkolne NSZZ Policjantów.
Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania i zostało zawarte na czas nieoznaczony. Na dzień 26 czerwca br. sygnatariuszami porozumienia jest dziewięć Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów (w tym Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji). O podjętej inicjatywie zostali powiadomieni: Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji.